జగిత్యాల నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?


Your voice matters. Your vote counts.

Let’s shape the future

Jagtial Polls

Email: telanganapolls.in@gmail.com, Phone: +917675991136

2 thoughts on “జగిత్యాల నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hello