నాగర్ కర్నూల్ నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?


నాగర్ కర్నూల్ నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?

Your voice matters. Your vote counts.

Let’s shape the future

Nagarkurnool Polls

For Branding/Promotions
Email: telanganapolls.in@gmail.com, Phone: +917675991136

One thought on “నాగర్ కర్నూల్ నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hello