రామగుండం నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?


రామగుండం నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?


Your voice matters. Your vote counts.

Let’s shape the future

Ramagundam Polls

Email: telanganapolls.in@gmail.com, Phone: +917675991136

3 thoughts on “రామగుండం నుండి వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచేది ఎవరు?

  1. సోమరపు సత్యనారాయణ
    Why
    Nenu na GODAVARIKHANI అభివృద్ధి వైపు ప్రయనించలని కోరుకుంటున్న

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hello